Monday, August 31, 2009

INAAAYOS ANG LAMAN

3 comments:

julieann caber said...

Sa modernong panahon hindi na natin maitatanggi na maraming bagay ang nakakaapekto sa ating bans, sa lipunang ating ginagalawan kasabay sa pag laganap nang tinatawag nating globalisasyon. May mga naidudulot na kabutihan, subalit may kalakip ding mga suliraning pangkalahatan.manatili lamang sana ang pagkakaisa sa bawat bansa sapag kat wlang hindi napagtatagumpayan kung mayroon tayong pagkakaisa !!!

Kim Nichole Edora said...

Ang pagbabago sa ating paligid na dulot ng mga teknolohiya ay may dalawang epekto; mabuti at masama. Mabuti ito dahil hindi lang tayo uunlad sa ekonomiya kundi pati na rin sa matatanggap nating bagong kaalaman na dulot nito. May kasamaan din itong taglay dahil maaring dito lamang dumepende ang mga tao na sady6ang mali. Kailangan parin ang kaalamang mula sa pagbabasa ng libro at hindi si-nearch lamang.

Lydia Marcos said...
This comment has been removed by a blog administrator.